Projecte

El projecte de gestió de l'Espai Natural Protegit del Brugent ha estat pioner a Catalunya pel que fa a la regulació dels espais fluvials de conques internes.

Catalunya està experimentant un augment significatiu d'afluència als espais naturals i el cas dels gorgs de les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallerols és un cas d'èxit i innovació en la gestió d'aquest impacte.

Els ajuntaments d'ambdós municipis, conjuntament amb la Fundació Emys, han tractat aquesta problemàtica de manera holística, valorant l'espai natural protegit i compatabilitzant la conservació de la natura amb la visita de l'espai i la convivència ciutadana.

 

Els 4 pilars del projecte de gestió de l'Espai Natural Protegit del Brugent

Conservació

A l'Espai Natural Protegit del Brugent hi habiten espècies d'alt interès natural, peces clau en l'ecosistema fluvial i l'ecosistema del bosc de ribera. Algunes d'elles es troben en perill d'extinció, com ara la llúdriga (Lutra lutra), el barb de muntanya (Barbus meridionalis), l'anguila europea (Anguilla anguilla) o el cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes).

Aquest projecte de gestió busca mitigar els impactes generats pels humans en aquests espais per preservar els seus valors naturals. Els impactes més destacables són la sobrefreqüentació de les gorgues i la introducció d'espècies exòtiques i invasores com ara la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) o la canya americana (Arundo donax).

Espai Natural Protegit del Brugent
Gorgs del Brugent

Transparència

La regulació de l’accés a l’espai natural es fa mitjançant la venda de tiquets. El número de persones que poden accedir a l’espai diàriament rep el nom de capacitat de càrrega, Aquest número es determina tenint en compte factors ecològics, econòmics i socials.

Els diners recaptats de la venda de tiquets van íntegrament destinats a dues accions. La primera, cobrir el cost d'informadors ambientals i guardes rurals encarregats d’oferir informació als visitants i de fer efectives les regulacions d’accés i la normativa d’ús de l’Espai Natural del Brugent. L’altre destí dels diners recaptats és realitzar accions de manteniment, neteja i conservació d’aquest Espai Natural Protegit.

Participació ciutadana

Per aconseguir que la gestió de l’espai sigui sostenible a escala social, es duen a terme accions de participació ciutadana. Aquestes accions consisteixen a demanar l’opinió i escoltar les propostes dels veïns i d’altres agents relacionats amb l’Espai Natural del Brugent. En últim terme, es vol millorar la qualitat de vida dels residents de la zona, que s’han vist afectats per l’afluència massiva dels visitants a les gorgues.

La bona marxa del procés participatiu amb els veïns i agents de la zona i la baixada de l’afluència a les gorgues avalen l’èxit d’aquest tipus de gestió innovadora a Catalunya.
Per altra banda, es vol implicar en el procés participatiu a la ciutadania que visita els espais, per tal d’involucrar-la en la conservació d’aquests espais fluvials i promoure bones pràctiques en les visites d’espais naturals protegits.

Pàrquing Gorgs de Les Planes
Riu Brugent

Custòdia

La custòdia fluvial pretén responsabilitzar als usuaris i propietaris vinculats a una zona humida, així com a les administracions competents, per tal d'afavorir la conservació de l'espai, la millora de la biodiversitat i un millor estat ecològic.

En el cas del riu Brugent, les competències eren difuses i les eines per gestionar l'impacte ambiental eren escasses. Malgrat tot, gràcies a l'acció de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, en col·laboració amb la Fundació Emys, al març del 2018 es va iniciar un procés de regulació dels usos i accessos a l'Espai Natural Protegit. 

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols es va sumar a la iniciativa l'any 2020 per tal d'aconseguir una gestió integral de tota la conca del Brugent. El procés ha culminat aquest any 2021 amb la firma d'un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la custòdia fluvial del riu Brugent.

 

Òrgans gestors i col·laboradors